TAAL

Taalbegrip
Bij kinderen kan het voorkomen dat zij nog wat moeite hebben met het begrijpen van taal. Het kind kan dan niet volgen wat er gezegd wordt. Zeker wanneer de opdracht complexer is met verschillende opdrachten in 1 zin, bijvoorbeeld; doe eerst je schoenen aan en pak dan je jas van de kapstok. Vaak kunnen deze kinderen maar een deel van de opdracht onthouden. Binnen de logopedie werken we aan het verbeteren van de taalbegrip.

Taalproductie
Het kan ook voorkomen dat zich problemen voordoen in de taalproductie. Het taalbegrip is dan wel in orde, maar het lukt nog niet om precies te vertellen wat je bedoelt. Dit kan komen door een te zwakke woordenschat of door een zwakke zinsbouw. Denk hierbij aan verkeerd gebruik van voornaamwoorden, vervoegen van werkwoorden, verkeerde zinsvolgorde. Het volgen van hun verhaal wordt hierdoor erg lastig. Kinderen hebben dan veel hulp nodig bij het vertellen van hun verhaal. Verder is ook belangrijk dat een kind leert wat belangrijke informatie is en welke informatie weggelaten kan worden. Zo leren zij hun verhaal afstemmen op de luisteraar. De logopedist zal door middel van onderzoeken in kaart brengen waar de problemen liggen en hier spelenderwijs mee aan de slag gaan.

Taalontwikkelingstoornis (TOS)
Een taalontwikkelingsstoornis is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat de taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Het kind heeft hierdoor grote moeite met praten of begrijpen van taal.  Het gehoor en de intelligentie zijn goed. Dit moet altijd met onderzoek worden vastgesteld.

Kenmerken van TOS
·        Kleine woordenschat
·        Moeilijk op een woord kunnen komen
·        Lastig te verstaan; moeite om bepaalde klanken uit te spreken
·        Boosheid wanneer het kind niet begrepen wordt door de ander
·        Het kind lijkt niet te luisteren (er zijn GEEN gehoorproblemen)
·        Het kind praat (nog) niet of weinig

Begrijpend lezen
Een ander taalprobleem wat voor kan komen, meestal bij kinderen in de bovenbouw is begrijpend lezen. Vaak hebben deze kinderen een zwakke woordenschat en hebben moeite om belangrijke informatie te kunnen selecteren. Hierdoor kunnen zij problemen ondervinden met het verwerken van de gelezen informatie om zo tot een antwoord te komen. De logopedist kan helpen om te leren hoe je een tekst kan lezen om de vragen te kunnen beantwoorden.

Logopedie Doetinchem taal spraak stem gehoor

We verwelkomen u graag op één van onze locaties in Doetinchem!